Daftar Pengajar

DAFTAR PENGAJAR STIH AWANG LONG SAMARINDA

DIASUH OLEH DOSEN & PRAKTISI, ANTARA LAIN :

 1. Prof. Dr. Khoidin, S.H.,M.Hum.,CN.
 2. Prof. Dr. Sadjijono, S.H.,M.Hum.
 3. Prof. Dr. Herowati Poesoko,S.H.,M.H.
 4. Prof Dr. Muhadar, S.H.,M.Si.
 5. Dr. H. Husni Thamrin, S.H.,M.H.
 6. Dr. Mugni Baharudin,S.H.,M.H.
 7. Dr. Abd Majid Mahmud, S.H.,M.H.
 8. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H.,S.Sos., M.Hum.
 9. Dr. H.J. Jahidin, S.H., M.H.
 10. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
 11. Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
 12. Drs. I. Nyoman Mulya, S.H.,M.H.,M.Kn.
 13. Solikin, S.H.,M.H.
 14. Adi Wijaya, S.H., M.H.
 15. Iva Yulia Munawarah, S.H., M.H.
 16. Maria Ana Liwa, S.H., M.H.
 17. Aji Titin Roswitha Nursanthy,S.H.,M.H.
 18. Dady Hendrawan, S.H., M.H.
 19. Hendrich Jut Abeth, S.H., M.Hum.
 20. Sri Astutik, S.H.,M.H.
 21. Agus Talis Joni, S.H.,M.H.
 22. Charter Gideon Sumual, S.H., M.H.
 23. Karimo, S.H.,M.H.